Versie mei 2022

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Make Up By Karlijn en haar cliënten en/of Opdrachtgevers.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Make Up By Karlijn accepteert geen Algemene Voorwaarden van andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. De Opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Make Up By Karlijn.

1.4. Van de Opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Make Up By Karlijn wordt doorgegeven.

2. Totstandkoming boeking

2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de Opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Make Up By Karlijn aanvaardt.

2.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Make Up By Karlijn alvorens een boeking te doen.

2.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk- of zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 30 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.4. De offerte is rechtsgeldig na ondertekening van Opdrachtgever.

2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

3. Tarieven

3.1. Make Up By Karlijn vermeldt alle standaard prijzen zichtbaar op de website.

3.2. Niet-vooraf vastgelegde tarieven voor diensten van Make Up By Karlijn zullen te allen tijde middels een transparante offerte met de Opdrachtgever worden gecommuniceerd alvorens er tot contractvorming wordt overgegaan.

3.3. Make Up By Karlijn kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Make Up By Karlijn geldt het uurtarief.

4. Reiskostenvergoeding

4.1. Door Make Up By Karlijn gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer.

4.2. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

5. Betaling

5.1. Betaling dient te worden voldaan per factuur voorafgaand aan de opdracht.

5.2. Bij niet volledige betaling heeft Make Up By Karlijn het recht om de opdracht te annuleren.

5.3. De betalingstermijn staat vermeld op de factuur en is standaard 14 dagen tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Make Up By Karlijn moet maken ter inning van het door Opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van Opdrachtgever.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1. Geboekte opdrachten kunnen door Opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd, met uitzondering van bruidsarrangementen. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten.

6.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht:

a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht: 50% van de totaalsom.

b) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht: 100% van de totaalsom.

6.3. Indien een geboekt bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht. Reeds gemaakte kosten worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de proefsessie reeds heeft plaatsgevonden, worden deze kosten niet gerestitueerd.

a) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum: 25% van de totaalsom.

b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum: 50% van de totaalsom.

c) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum: 100% van de totaalsom.

6.4. Bij wijziging van de trouwdatum wordt er een nieuwe offerte opgesteld met de nieuwe trouwdatum en dient de Opdrachtgever deze offerte ondertekend te retourneren en worden de tarieven gehanteerd zoals deze op dat moment vermeld staan op de website van Make Up By Karlijn.

6.5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat bij wijziging van de trouwdatum met de dan geldende tarieven, kan het contract geannuleerd worden met inachtneming van de genoemde annuleringsvoorwaarden voor bruidsopdrachten/bruidsarrangementen genoemd bij 6.3.

6.6. Indien Make Up By Karlijn niet meer beschikbaar is op de nieuwe aangevraagde datum, dan wordt het oude contract kosteloos geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten. Indien de proefsessie reeds heeft plaatsgevonden, worden deze kosten niet gerestitueerd.

6.7. Make Up By Karlijn behoudt het recht om een bruidsopdracht/bruidsarrangement te annuleren als er sprake is van een geschil.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Make Up By Karlijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.2. Make Up By Karlijn is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7.3. Opdrachtgever komt enkel in aanmerking voor schadevergoedingen bij schade waartegen Make Up By Karlijn is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

7.4. Make Up By Karlijn sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Make Up By Karlijn en die krachtens de Nederlandse Wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Make Up By Karlijn kunnen worden toegerekend.

8. Overmacht

8.1. Make Up By Karlijn zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte, zet Make Up By Karlijn zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Make Up By Karlijn geen vervangend visagist kan vinden, wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden in dit geval gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

9. Klachten

9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Make Up By Karlijn te worden ingediend.

9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Make Up By Karlijn is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de Opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

10. Persoonsgegevens

10.1. Gegevens van de Opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Make Up By Karlijn. 

10.2. Beeldmateriaal gemaakt door Make Up By Karlijn of aangeleverd via derden zullen uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever worden gebruikt op Sociale Media/Website, tenzij in een Overeenkomst of Contract anders vermeld.

11. Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden.

11.1. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Make Up By Karlijn, te weten www.makeupbykarlijn.com.

11.2 Op alle documenten, diensten en producten van Make Up By Karlijn is de laatste versie van de Algemene Voorwaaredn van toepassing, ofwel de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

12. Slotbepaling

12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Opdrachtgever en Make Up By Karlijn bestaat, is Nederlands Recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Make Up By Karlijn en de Opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.